Disclaimer

Wandelcoaches.nl biedt een platform aan waarop gebruikers, te weten (potentiële) klanten en coaches, met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Wandelcoaches.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met het platform of anderszins.

Wandelcoaches.nl heeft de inhoud van het platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De inhoud van de profielen van de coaches en de door hun geschreven blogs zijn afkomstig van de coaches. Deze coaches zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Wandelcoaches.nl draagt voor die inhoud geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Wandelcoaches.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door (potentiële) klanten en coaches, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Wandelcoaches.nl stelt.

De (potentiële) klant die contact opneemt met een vermelde coach, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze. Het is aan de klant om zorg te dragen voor een tijdige beëindiging van de coaching wanneer een “klik” of het vertrouwen tussen cliënt en coach ontbreekt. Bij acute of ernstige psychische problematiek dient de klant zelfstandig contact op te nemen met een huisarts.

Wandelcoaches.nl doet zijn uiterste best om de kwaliteit van het platform te bewaken, maar kan niet garanderen dat:
(a) alle informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door coaches opgegeven informatie;
(b) het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat
(c) derden niet het Platform en/of de systemen van Wandelcoaches.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

De (potentiële) klant garandeert dat alle (persoons-)gegevens die hij verstrekt aan de Coach volledig, juist en actueel zijn.

Overeenkomsten tussen de (potentiële) klant en de coach komen pas tot stand op het moment dat beide akkoord zijn met het coachcontract. Wandelcoaches.nl is bij overeenkomsten tussen de (potentiële) klant en de coach geen partij. Wandelcoaches.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit van de werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van coaches om die werkzaamheden uit te voeren. (Potentiële) klant vrijwaart Wandelcoaches.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de (potentiële) klant worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam).

Het platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Wandelcoaches.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacybeleid. Wandelcoaches.nl raadt de (potentiële) klant aan om voor het gebruik van die websites kennis te nemen van de (algemene) voorwaarden en het privacybeleid van die websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform behoren bij uitsluiting toe aan Wandelcoaches.nl en/of haar coaches.

Het is de gebruiker niet toegestaan het platform of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Wandelcoaches.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het (potentiële) klant niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandelcoaches.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Wandelcoaches.nl is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens gebruikers ontstaat. Wandelcoaches.nl is niet gehouden om gebruikers over een dergelijke onderbreking van de Dienst (al dan niet vooraf) over te informeren.